โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙

0
25

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง บริหารงานมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่ถูกต้องตรงกันอันจะนำไปสู่วิธีทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง การอบรมในภาคบ่ายของวันนี้ได้รับเกียรติจากพระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้บรรยายและให้ความรู้ เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อผู้เข้าอบรม จากนั้นเป็นพิธีปิดการอบรมโดยได้รับเกียรติจากพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตามาเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร

“การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

ณ ห้องประชุมชั้นล่าง มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

14188131_670323906454295_6960289655753644223_o 14195340_670323439787675_932447846559997001_o 14196007_670323133121039_2311326831454412919_o14196122_670323216454364_636150397939900951_o 14207708_670323599787659_1516124635347424133_o 14207822_670323296454356_1433061057279386397_o 14231758_670323223121030_8322148169988090703_o14241487_670323413121011_8349240585603034227_o 14242231_670323596454326_3223937453594578930_o 14242255_670323896454296_4966767557516557232_o 14257557_670323156454370_496599567847389636_o14258207_670323353121017_2348558084600134474_o 14289814_670323176454368_3794322488073393488_o 14289946_670323679787651_6662487356085774504_o 14289953_670323683120984_3533877493302575385_o 14289990_670323356454350_4465213855904705021_o