สัมมนาวิชาการเรื่อง ” รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร”

0
36

สัมมนาวิชาการเรื่อง ” รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร” 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สัมมนาวิชาการเรื่อง ” รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร”      โดย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา     ลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

14372088_678890835597602_6460988668543770697_o 14424844_678890838930935_7249149530814416280_o 14425292_678891022264250_4259761139878804464_o 14434847_678890865597599_1267147047746227385_o14435082_678890818930937_480586988442365389_o 14435127_678891122264240_9140748754345985236_o 14445178_678891065597579_8710197201805297133_o 14480465_678890885597597_6044447118594176611_o 14480537_678891338930885_480425186237091908_o14480537_678891338930885_480425186237091908_o