0
26

พิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มจร.

เป็นโครงการที่มีลักษณะทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่าให้เขียวขจีไปทั่วภายในมหาวิทยาลัย เหตุที่เลือกต้นประดู่เนื่องด้วยต้นไม้นี้เคยเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าดังปรากฏในพระไตรปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรคความตอนหนึ่งว่า

ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สีสปาวัน กรุงโกสัมพี ได้ทรงหยิบใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบขึ้นมา แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ระหว่างใบประดู่ที่พระพุทธองค์ทรงหยิบขึ้นมากับใบที่อยู่บนต้นไม้อย่างไหนมากกว่ากัน ดังนี้เป็นต้น อีกทั้งเหล่าไม้นี้เจ้าภาพขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี เพื่อมอบให้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์เพื่อปลูกต้นประดู่จำนวน ๖๑ ต้น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อร่วมกันทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ๖๑ ต้น อันเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี                   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย         เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้ร่มรื่นและเขียวขจี  อันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มีจิตสาธารณะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

11822778_514839808669373_3602173643330338898_n 11824957_514839342002753_6426271841108132070_n 11825677_514839035336117_5868399032287122284_n 11825977_514839275336093_5086828110114587996_n 11826046_514839438669410_3467192460818492679_n 11828653_514839195336101_4890916248765548948_n 11831685_514838772002810_4754698902791802123_n 11836742_514839288669425_3207452166986832937_n 11836744_514839115336109_8549107969636572921_n 11836869_514839038669450_2505199650732307537_n 11846743_514839432002744_6504999623816535312_n1623390_514838672002820_1795680188851121629_n 11026297_514838922002795_8046669294121407257_n 11058157_514838632002824_6811182616565289538_n 11063772_514838668669487_4504393891903035217_n 11063772_514839382002749_1534672865257419443_n 11202803_514838635336157_7410316937454324273_n 11216704_514838838669470_2223482920885218384_n 11221275_514839112002776_8742951843981370516_n 11222223_514838808669473_4068140510731573561_n 11223869_514839198669434_1446341558116162159_n 11707858_514839735336047_5334795349301458178_n 11796231_514839192002768_3645476936089847012_n 11800569_514839415336079_2368119347842056782_n 11811292_514838942002793_3988372834145635824_n 11813263_514839118669442_5277556898284167112_n 11813506_514839605336060_3365979353535717885_n 11816996_514839612002726_8111983099448516970_n 11817151_514839278669426_6126056235288034952_n 11822315_514838665336154_8210072553016898145_n 11822561_514838925336128_1247084132857650035_n