พระพรหมบัณฑิต : ยกย่องอาจารย์จำนงค์เป็นแบบอย่างที่ดีของ มจร.

1
42

t1

 

วันนี้ (๒ พ.ค.๕๗) พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี พร้อมด้วยพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ที่สร้างขึ้นในโอกาศการจัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และประชาชนที่เคารพนับถือศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ได้ยกย่องศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐเป็นแบบอย่างที่ดีของ มจร โดยการบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์” เช่นเดียวกับพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการจัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ กล่าวว่า “ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต นิสิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยครอบครัวทองประเสริฐ ได้ปรารภจะถวายหนังสือที่ท่านสะสมมาตลอดชีวิตและรักยิ่ง ไว้ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเป็นสถาบันที่ท่านอาจารย์มีความรักความผูกพันยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้าของคณาจารย์ นิสิต ของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจิงได้อนุมัติงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ จำนวนเงิน ๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ประกาศเกียรติคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต และเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย ของคณาจารย์ นิสิต ของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป”

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวว่า “ส่วนหนึ่งของโลกได้รับการย่นย่อลงในห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ จึงเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ มจร.ที่มีห้องสมสุดนี้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าที่เข้ากับพุทธภาษิตที่ว่า “ให้อะไรไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ธรรม”

นายณัฐพล กิตติพลพิบูลย์ สมาชิกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ห้องสมุดเป็นดังหน้าต่างประตูของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมสิ่งที่ประเสริฐต่างๆเอาไว้ เหมือนหนึ่งขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่จะบ่งเพาะผลิตบุคลากรของชาติ เพื่อไว้เป็นกำลังของประเทศและสังคม”

การจัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ จัดมาเป็นปีที่ ๑๒ เพื่อแสดงความรักความสามัคคี และความมีน้ำใจของผู้บริหารทุกระดับ ความกตัญญูแล้ว ยังแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาวมหาจุฬาฯ อีกด้วย กิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย
๑. พิธีเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ
๒. ราชบัณฑิตสัญจร ปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของศาสนาและปรัชญา ต่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทยปัจจุบัน” โดยพระพรหมบัณฑิต และวิทยากรอีกหลายๆท่าน
๓. รดน้ำขอพร ๓ อาจารย์มหาจุฬาฯ (ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ/ศาสตราจารย์พิเศษอดิศักด์ ทองบุญ/รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร)