22007397_882605431892807_6762890620027530534_n

โครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม”

September 27, 2017 info mcu 0

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐; สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมและแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ส่วนงานในกำกับได้ร่วมกำหนดกรอบทิศทางการจัดทำแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ตามกรอบแผนพัฒนามหหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) […]

21741105_937589113077074_8400085008847878786_o

“สถาปนาคณะพุทธศาสตร์ ครบ ๗๐ ปี “

September 21, 2017 info mcu 0

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในภาคเช้า คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดป้ายคณะพุทธศาสตร์ และมอบโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์” และรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” โดยพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร.รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ขานรายนามผู้เข้ารับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์” และรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” ในการนี้ […]