20170818_๑๗๐๘๒๖_0018

โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

August 31, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ในห้วข้อ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง, เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว, เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว, เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค, การทำเพจ Facebook ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี, คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี […]

20861674_861991327287551_1230489979373667641_o

โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

August 31, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” 1. เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง 2. เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 3. เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว 4. เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค 5. การทำเพจ Facebook ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตบางเขน […]

_MG_0066

ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

August 31, 2017 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ส่วนงาน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, ส่วนธรรมนิเทศ, อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกองสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ […]

_MG_9987

มจร ช่วยน้ำท่วมระยะกลาง

August 31, 2017 info mcu 0

จากการที่พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นำปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบถวายวัดและมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิต ได้ให้นโยบายในการช่วยเหลือวัดและประชาชนใน 3 ระยะคือ 1.ระยะต้น งานเร่งด่วนให้ดำเนินการข่วยเหลือโดยนำปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค […]

749986

การประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

August 2, 2017 info mcu 0

ผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ มจร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับการพัฒนาสังคมยุค ๔.๐” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ณ มณฑลพิธีอาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   _____________________________________ […]