19453161_4289972691112035_8075007353997583623_o

พิธีเปิดหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขตแพร่

June 27, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบรรชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตภาค ๕ และ ๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่ ได้มีโครงการขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง ปัจจุบันได้รับยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในปีเดียวกันได้มีการขยายพื้นที่จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารมาที่ทำการแห่งนี้ มีเนื้อที่รวม ๓๖ […]

18813948_818879114932106_3587456947807209411_n

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐

June 15, 2017 info mcu 0

มจร ร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ________________________________ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

No Picture

พิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ

June 2, 2017 info mcu 0

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ๔๑๙ รูป/คน ได้จัดงานพิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษของการจัดการศึกษาสาขาการจัดการเชิงพุทธ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน […]