18446787_808447605975257_1625352400267914548_n

โครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม จังหวัดลพบุรี

May 16, 2017 info mcu 0

  สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร จัดโครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร บรรยายให้ความรู้ แก่ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดลพบุรี ที่เเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพุน้อย […]

18278962_805639256256092_8213051323288444845_o

ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

May 15, 2017 info mcu 0

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กับผู้นำชาวพุทธ และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมประชุมจาก 84 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]