18121928_799515566868461_6763867151915683374_o

ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

April 28, 2017 info mcu 0

เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมร่วมกับ true togetherและบริษัท mediapoint โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ที่จะจัดขึ้นนี้ ณ อาคาร Tipco […]

219160

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐

April 27, 2017 info mcu 0

พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ดำเนินการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐      […]

18034083_796920863794598_204992748472399817_n

พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)

April 24, 2017 info mcu 0

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) โดยมีพระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จากนั้น พระพิธีธรรม ๔ รูป […]

17436279_779026472250704_6408101730448723829_o

โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ “อบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ”

April 24, 2017 info mcu 0

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ “อบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ” ระว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น […]

17358932_774331132720238_6949073552407450426_o

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร

April 24, 2017 info mcu 0

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และมีผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย […]

17621690_782697131883638_3995761815733907090_o

การสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐

April 24, 2017 info mcu 0

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ บรรยายพิเศษเรื่องสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ถวายความรู้แด่ ผู้เข้าอบรมในการสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวให้กำลังใจและแนะแนววิธีทำงานกับหัวหน้าหน่วยอบรมสามเณรทุกหน่วย การที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนนั้น นับว่าทุกท่านได้รับภารธุระอันใหญ่ยิ่งของกิจการคณะสงฆ์ เพราะการทำงานของพวกท่านเป็นการสืบศาสนทายาท และต่ออายุพุทธศาสนา แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติไทยเราอีกด้วย ณ ห้องเธียร์เตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

17834968_787884734698211_6231598646497227464_o

พิธีเปิดสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ไท่ฮว๋าซื่อ โฝวกวงซัน และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจร กับ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน

April 22, 2017 info mcu 0

วันที่ 8 เม.ย 60 ที่สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ไท่ฮว๋าซื่อ ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ไทย สมเด็จพระสังฆราชบัวครี่ จากประเทศกัมพูชา พร้อมท่านเซี๊ยเฉิง ประธานพุทธสมาคมจีนและพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะผู้บริหาร มจร พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนร่วมในพิธีดังกล่าว

18056668_796256900527661_354169886309799571_n

พระเมธีธรรมาจารย์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙ ปี แห่งการมรณภาพ พระครูสิริรัตนภิบาล และงานฉลองสัญญาบัตร พระครูสิริสารบัณฑิต

April 22, 2017 info mcu 0

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙ ปี แห่งการมรณภาพ พระครูสิริรัตนภิบาล (นารี อตฺถกาโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนโนนกุง อดีตเจ้าคณะตำบลเชียงลือ และงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ พระครูสิริสารบัณฑิต (สุกรี สุจิตฺโต ป.ธ.๔, พธ.บ., สส.ม) […]

17862752_789565797863438_4406094288034541188_n

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

April 21, 2017 info mcu 0

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมศาสนา ชั้น ๑๒

17991452_795776267242391_4079921080861748699_o

พระเมธีธรรมาจารย์ ร่วมประชุมเตรียมงานการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชปวราจารย์

April 21, 2017 info mcu 0

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ , พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ ร่วมประชุมเตรียมงานการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ รศ.ดร.) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ […]