11753681_506784049474949_1896288152984926041_n

มจร.จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

February 27, 2017 info mcu 0

มจร.จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้งานวันบุรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อรำลึกถึงการเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐มาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๖๘ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงถือเอาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็น ” วันบุรพาจารย์ ” วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตและบุคคลากรทุกรูปทุกคนจะได้ร่วมกันรำลึกนึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ […]

11754249_507722792714408_472396454674827715_n

พิธีทำบุญฉลองรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและรางวัลเสาอโศก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒

February 27, 2017 info mcu 0

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำบุญฉลองรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและรางวัลเสาอโศก ณ อาคารหอฉัน มจร.ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำบุญฉลองรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและรางวัลเสาอโศก ณ อาคารหอฉัน มจร.  

11737904_507764062710281_6809448905638650622_n

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. บรรยายเรื่อง ” การปฏิรูปสงฆ์ ” ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตและพิธีสามีจิกรรมไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

February 27, 2017 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. บรรยายเรื่อง ” การปฏิรูปสงฆ์ ” ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตและพิธีสามีจิกรรมไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

11754286_508265832660104_6966145544905362621_n

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร. ร่วมไว้อาลัย คุณแม่กึง รังสร้อย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร. ร่วมไว้อาลัย คุณแม่กึง รังสร้อย

February 27, 2017 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร. ร่วมไว้อาลัย คุณแม่กึง รังสร้อย มารดาของนางสาววิไลวรรณ รังสร้อย (เหมียว) รองผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๑.๕๘ น. ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ ๕๘/๙ บ้านกอก ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนา จ.นครราชสีมา […]

11028361_508898159263538_8634219471218270688_n

พิธีปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

February 27, 2017 info mcu 0

พิธีปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา การสัมมนาในครั้งนี้โดยได้อาราธนาเจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมข้าราชการผู้รับผิดชอบผิดชอบด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ รวม ๔๐๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา หลักการบริหารสำนักเรียนและเพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี จากแม่กองธรรมสนามหลวง และแม่กองบาลีสนามหลวง อีกทั้งเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม […]

11755900_508932122593475_4100589367533106049_n

พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ได้บรรยายธรรม ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่กึง รังสร้อย มารดาของนางสาววิไลวรรณ รังสร้อย (เหมียว) รองผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฌาปนสถานวัดโนนสำราญ

February 27, 2017 info mcu 0

พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ได้บรรยายธรรม ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่กึง รังสร้อย มารดาของนางสาววิไลวรรณ รังสร้อย (เหมียว) รองผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฌาปนสถานวัดโนนสำราญ เรื่อง หน้าที่ของลูก กล่าวไว้ว่า หน้าที่ของลูกมีทั้งหมด ๕ ประการ ได้เเก่ ๑. เลี้ยงดูพ่อแม่ ๒. ดูแลกิจการ ๓. บริหารพงศา […]

11811556_511012122385475_569658030980263549_n

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารคณะมนุษยศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกิจกรรมนิสิตเสริมหลักสูตร

February 27, 2017 info mcu 0

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารคณะมนุษยศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกิจกรรมนิสิตเสริมหลักสูตร ( กิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ) โดยมี พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต อุบาสก อุบาสิกา ได้มีโอกาสส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้บริหาร […]

11755670_511344235685597_1829518908340239375_n

๒๘ กรกฎา รำลึกรู้คุณค่าภาษาไทย ร่วมใจเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ๒๘ กรกฎา รำลึกรู้คุณค่าภาษาไทย ร่วมใจเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์

February 27, 2017 info mcu 0

๒๘ กรกฎา รำลึกรู้คุณค่าภาษาไทย ร่วมใจเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ๒๘ กรกฎา รำลึกรู้คุณค่าภาษาไทย ร่วมใจเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ” ๒๘ กรกฎา รำลึกรู้คุณค่าภาษาไทย ร่วมใจเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ” พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ” […]

11822679_511381042348583_8963840885928563183_n

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษาพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา

February 27, 2017 info mcu 0

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งชุดปกติขาว และมีบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยนิสิต คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา […]

11816897_511382659015088_5214578563815325345_n

ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ

February 27, 2017 info mcu 0

ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ ได้ทั้งเป็นผู้ให้ ทั้งการศึกษาและศาสนาทุกดวงแสตมป์ 7 Eleven เปลี่ยนเป็นเงินเพื่อมอบให้ ๒ ส่วนคือ ครึ่งหนึ่งบริจาคให้กับกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรวบรวมเงินทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ศิริราชพยาบาล และอีกครึ่งหนึ่งบริจาคให้กับโครงการก่อสร้าง […]