26112462_933328983487118_5980690972822934371_n

“สวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ”

January 18, 2018 info mcu 0

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคเช้าขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ และเดินธรรมยาตรา จากบริเวณหน้าหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา ไปยัง พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

25588022_929053113914705_8113576320321056621_o

อธิการบดี เยี่ยมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

January 18, 2018 info mcu 0

พระพรหมบัณฑิต,ศ. ดร.,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้โอวาทแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มจร. จำนวน ๕๔๒ รูป/คน ซึ่งปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระวิปัสสนาจารย์ ถวายการต้อนรับ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา วันอาทิตย์ที่ […]

26047078_928995257253824_1468719754645155741_n

เยี่ยมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

January 18, 2018 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์, พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ MCU TV เยี่ยมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 23 […]

25446461_926479337505416_8039472725058681217_n

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

January 18, 2018 info mcu 0

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของพระนิสิตและคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จำนวน ๓๑๑ รูป/คน  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด […]

25352034_924992944320722_3137066441075204926_o

พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

January 18, 2018 info mcu 0

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ และสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยนิสิตปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี (ส่วนกลาง) จำนวน ๑,๗๕๙ […]

25289305_923147087838641_7959905862670343731_n

สัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”

January 18, 2018 info mcu 0

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยวิทยากร ประกอบด้วย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, […]

22007397_882605431892807_6762890620027530534_n

โครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม”

September 27, 2017 info mcu 0

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐; สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมและแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ส่วนงานในกำกับได้ร่วมกำหนดกรอบทิศทางการจัดทำแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ตามกรอบแผนพัฒนามหหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) […]

21741105_937589113077074_8400085008847878786_o

“สถาปนาคณะพุทธศาสตร์ ครบ ๗๐ ปี “

September 21, 2017 info mcu 0

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในภาคเช้า คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดป้ายคณะพุทธศาสตร์ และมอบโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์” และรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” โดยพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร.รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ขานรายนามผู้เข้ารับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์” และรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” ในการนี้ […]

20170818_๑๗๐๘๒๖_0018

โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

August 31, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ในห้วข้อ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง, เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว, เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว, เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค, การทำเพจ Facebook ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี, คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี […]

_MG_9987

มจร ช่วยน้ำท่วมระยะกลาง

August 31, 2017 info mcu 0

จากการที่พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นำปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบถวายวัดและมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิต ได้ให้นโยบายในการช่วยเหลือวัดและประชาชนใน 3 ระยะคือ 1.ระยะต้น งานเร่งด่วนให้ดำเนินการข่วยเหลือโดยนำปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค […]