20170818_๑๗๐๘๒๖_0018

โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

August 31, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ในห้วข้อ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง, เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว, เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว, เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค, การทำเพจ Facebook ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี, คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี […]

_MG_9987

มจร ช่วยน้ำท่วมระยะกลาง

August 31, 2017 info mcu 0

จากการที่พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นำปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบถวายวัดและมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิต ได้ให้นโยบายในการช่วยเหลือวัดและประชาชนใน 3 ระยะคือ 1.ระยะต้น งานเร่งด่วนให้ดำเนินการข่วยเหลือโดยนำปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค […]

749986

การประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

August 2, 2017 info mcu 0

ผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ มจร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับการพัฒนาสังคมยุค ๔.๐” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ณ มณฑลพิธีอาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   _____________________________________ […]

_MG_0220

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

July 26, 2017 info mcu 0

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา จากนั้น รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยถวายสักการะ และกล่าวอาเศียรวาท   ต่อจากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา […]

19693403_836507269835957_8266961846092676485_o

“ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา”

July 5, 2017 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ประธานในการประชุมกล่าวต้อนรับ พลอากาศเอกอาคม กาญจนหิรัญ ประธานอนุกรรมาธิการด้านพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยในการนี้มีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ด้านการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฏหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ […]

19453161_4289972691112035_8075007353997583623_o

พิธีเปิดหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขตแพร่

June 27, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบรรชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตภาค ๕ และ ๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่ ได้มีโครงการขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง ปัจจุบันได้รับยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในปีเดียวกันได้มีการขยายพื้นที่จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารมาที่ทำการแห่งนี้ มีเนื้อที่รวม ๓๖ […]

No Picture

พิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ

June 2, 2017 info mcu 0

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ๔๑๙ รูป/คน ได้จัดงานพิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษของการจัดการศึกษาสาขาการจัดการเชิงพุทธ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน […]

18446787_808447605975257_1625352400267914548_n

โครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม จังหวัดลพบุรี

May 16, 2017 info mcu 0

  สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร จัดโครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร บรรยายให้ความรู้ แก่ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดลพบุรี ที่เเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพุน้อย […]

18278962_805639256256092_8213051323288444845_o

ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

May 15, 2017 info mcu 0

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กับผู้นำชาวพุทธ และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมประชุมจาก 84 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

18121928_799515566868461_6763867151915683374_o

ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

April 28, 2017 info mcu 0

เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมร่วมกับ true togetherและบริษัท mediapoint โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ที่จะจัดขึ้นนี้ ณ อาคาร Tipco […]